Moln8 logotyp

Vad gör Region Västernorrland för att stötta?

Gällande projekt-företagsstöd:

RVN kan årligen bevilja 110 mnkr i stöd till företag och organisationer som leder till regional tillväxt. Det vi gör mot bakgrund av den uppkomna situationen är:

  • Prioritera utbetalningar av stöd till företag
  • Tar emot ansökningar om utbetalningar löpande (man behöver inte invänta sitt redovisningsdatum)
  • Vi för dialog med stödmottagare som inte kan uppfylla sina åtaganden pga. den situation som uppstått.
  • Uppmuntrar de företag som har ett stabilt finansiellt läge att passa på att söka stöd för investeringar nu!

https://www.rvn.se/sv/Utveckling/nyheter-fran-regional-uteckling/forandrade-arbetssatt-aven-for-regional-utveckling/

 

För er kännedom:

 

Gällande Almi:

RVN äger 24,5% av Almi Mitt och vi ser dem som vårt näringslivsbolag. Almi Mitt står väl rustade för att ta emot statliga uppdrag för att hjälpa regionens företag. I dagsläget hanterar Almi i huvudsak befintliga kunder med amorteringsanstånd och har möjlighet att bevilja krislån utifrån vissa kriterier men inom kort ser vi framför oss att Almi får ett utökat uppdrag och som regional ägare gör vi allt för att stödja bolaget i sin omställning för att ta emot ett utökat uppdrag.  

 

Påverkansarbete:

EU Kommissionen föreslog i fredags att ge medlemsstaterna möjlighet att nyttja oanvända strukturfondsmedel till att stötta hälsosektorn och SME med rörligt kapital. För Sverige handlar det om €23 miljoner (dubbla med medfinansiering). Sverige kommer att ställa sig positiva, om än med några frågetecken kring tidsaspekt och omfattning. Det är något oklart vilka typer av insatser det skulle kunna röra sig om och Kommissionen uttrycker sig i breda termer. Klart är däremot att EU-kommissionen lättar på stadstödsregler med en inrättad snabbhantering för ärenden gällande besöks-, evenemang och transportsektorn. Samtliga notifieringar ska gå via näringsdepartementets enhet för marknads- och konkurrensfrågor. Vi följer frågan noga då detta skulle kunna vara en möjlighet för oss.